Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 05.10.2022
Imieniny Bartłomieja, Justyna i Rajmunda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XLII sesja Rady Miejskiej

21-12-2017 / czwartek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.) - z w o ł u j ę  na dzień 29 grudnia 2017 r.  na godz. 1200  XLII  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego  Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
7.    Podjęcie  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
a)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
8.    Uchwalenie budżetu gminy Opole Lubelskie na 2018 rok:
a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)    opinia Komisji Budżetu, Promocji i Rozwoju do  projektu budżetu,
c)    odczytanie opinii pozostałych Komisji stałych Rady Miejskiej do projektu  
budżetu,
d)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
    budżetowej, opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
e)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f)    głosowanie nad  uchwałą budżetową na rok 2018.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2017 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie prac związanych z utrzymaniem zieleni oraz czystości w okresie letnim i zimowym przy drodze wojewódzkiej na terenie miasta Opole Lubelskie w 2018 roku.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Opole Lubelskie na lata 2017-2023.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo –   wschodniej części miasta Opole Lubelskie.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    miasta Opole Lubelskie.
16.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.    Sprawy  różne i wolne wnioski.
18.    Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Marek Plis
Przewodniczący Rady Miejskiej