Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 28.03.2023
Imieniny Aleksandra, Renaty i Joanny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XLIII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

23-08-2022 / wtorek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/ 28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - zwołuje na dzień 30 sierpnia 2022 r. na godz. 12:00  XLIII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad sesji:

1 . Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3, Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji

4.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.

5.     Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2021-2023.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opole Lubelskie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opole Lubelskie.

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Opola Lubelskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na lokal użytkowy, na okres 20 lat.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (dot. działki ewid. 55/1 obręb-04 Opole Lubelskie).

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (dot. działek ewid.: 56/1 oraz 56/2 obręb 04 - Opole Lubelskie).

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opole Lubelskie na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku”

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego — etap I — droga wojewódzka Nr 824”

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2022 rok.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w związku z zamówieniem publicznym pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Powiatu Opolskiego” w zakresie zadania nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2629L Ruda Maciejowska Lipiny - Adelina - Trzciniec od km 5+082 do km 8+041 dł. 2,959 km oraz drogi powiatowej nr 2620L Emilcin — Ruda Maciejowska - Dębiny — Plizin od km 0+000 do km 5+428 dł. 5,428 km”.

22. Sprawy różne i wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie i porządek obrad1.02 MB