Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 29.11.2023
Imieniny Błażeja, Przemysła i Fryderyka

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

22-11-2022 / wtorek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - zwołuję na dzień 29 listopada 2022 r. na godz. 12:00 XLVIII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Przyjęcie dokumentu pn.: „Sprawozdanie z realizacji Usług Społecznych w Gminie Opole Lubelskie za okres od 01.03.2021 r. do 30.09.2022 r.”.
8. Przyjęcie dokumentu pn.: „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Opole Lubelskie w roku szkolnym 2021/2022”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Nr XXXIX/326/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego – etap I – droga wojewódzka Nr 824”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Nr XLV/392/2022 z dnia 27 września 2022 r. o wyrażeniu zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki SIM Lubelskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kraśniku, z przeznaczeniem na pokrycie nowych udziałów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Opole Lubelskie do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Opole Lubelskie na rok 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Opole Lubelskie na rok 2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2022 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
20. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego i Wojewody Lubelskiego o złożonych przez Burmistrza, Radnych, Urzędników Urzędu Miejskiego oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy oświadczeniach majątkowych.
21. Zamknięcie obrad.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie i porządek obrad723.88 KB