Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 20.07.2024
Imieniny Czesława, Małgorzaty i Pawła

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XVI Turniej Sołectw i Osiedli o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

13-06-2024 / czwartek

XVI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW I OSIEDLI GMINY OPOLE LUBELSKIE O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM

1. Cel zawodów

- popularyzacja i umasowienie piłki nożnej w gminie Opole Lubelskie
- stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku
- udział w turnieju jako element przygotowawczy do rundy jesiennej sezonu piłkarskiego 2024/2025
- integracja zawodników i drużyn poprzez sport
- wyłonienie najlepszej drużyny

2. Termin i miejsce zawodów

- XV TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW I OSIEDLI GMINY OPOLE LUBELSKIE O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM odbędzie się w dn. 07.07.2024r. godz. 09:00 NIEDZIELA

- miejsce: sztuczne boisko sportowe w Opolu Lubelskim ulica Lipowa 23
obok stadionu przy ulicy Kolejowej

3. Organizator

- głównym Organizatorem turnieju jest: Rada Miejska w Opolu Lubelskim
- Współorganizatorzy: Gmina Opole Lubelskie; Centrum Usług Społecznych

4. Uczestnictwo

- w XV TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW I OSIEDLI GMINY OPOLE LUBELSKIE O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM uczestniczą zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek jako reprezentacja sołectwa/osiedla.

- dopuszcza się wystąpienia w danej Drużynie maksymalnie 3 zawodników spoza Sołectwa;
- każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi podpisaną kartę zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia;
- w przypadku udziału osób niepełnoletnich uczestnicy zobowiązani są dostarczyć Organizatorowi pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w turnieju (załącznik nr 2 do regulaminu);
- przekazanie Organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oraz przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu turnieju;
- w turnieju uczestniczą zawodnicy, którzy posiadają aktualne badania lekarskie lub lista uczestników potwierdzona przez lekarza lub własne ubezpieczenie NNW.

5. Sposób przeprowadzenia turnieju

- system rozgrywek: w zależności od ilości zgłoszonych drużyn - grupy lub każdy z każdym;
- czas gry 1x12 minut bez zmiany stron (przerwa 3 minuty między spotkaniami);
- piłka rozmiar 5;
- bramki 5x2;
- boisko do gry typu Orlik

6. Nagrody

- za zajęcie I miejsca zespół otrzymuje Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim oraz dyplom;
- za zajęcie II -III miejsca puchary oraz dyplomy;
- za zajęcie pozostałych miejsc dyplomy.

7. Zgłoszenia do turnieju

Zgłoszenia zawodników przyjmowane są na formularzu (karta zgłoszeniowa) stanowiącym zał. nr 1 lub nr 2 do niniejszego regulaminu.
- listę zawodników /12 osób/ należy złożyć przed zawodami w dniu turnieju u Organizatora:
kontakt – email: andrzej.fliszkiewicz@cusopolelubelskie.pl
Andrzej Fliszkiewicz tel. 504341717
w terminie do dnia 28/06/2024r. (PIĄTEK)

8. Przepisy specjalne
a) zasady ustalania kolejności zespołów w grupie
- liczba zdobytych punktów;
- bezpośredni mecz;
- stosunek bramek;
- większa liczba strzelonych bramek;
- przy jednakowych punktach więcej niż dwóch drużyn – pomocnicza tabela między zainteresowanymi zespołami;
b) zawodników obowiązuje w czasie turnieju
- czas gry 1x12 minut bez zmiany stron (przerwa 3 minuty między spotkaniami);
- w przypadku nie stawienia się zespołu po upływie 10 minut od wyznaczonego terminu (walkower 3:0);
- bezwzględna dyscyplina i pełne podporządkowanie się wszelkim zarządzeniom
Organizatora;
- na boisku zespoły występują w składach 6-osobowych;
- zmiany hokejowe;
- jednolity ubiór każdego zespołu, obuwie piłkarskie na sztuczne boisko tzw.: turfy lub buty piłkarskie tzw. lanki (ZAKAZ GRY W KORKACH - WKRĘTACH)

9. Postanowienia końcowe:

1. W turnieju mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych.
2. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dopełnienie wszystkich formalności, w tym akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie zgłoszenia.
3. Uczestnicy turnieju biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi karty zgłoszenia z własnoręcznym podpisem oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w turnieju w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas turnieju.
5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.
7. Poprzez zgłoszenie się do udziału w turnieju, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.
8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu "karta zgłoszenia" w związku uczestnictwem w turnieju organizowanym przez Radę Miejską w Opolu Lubelskim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póżn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
9. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż: a) administratorem danych osobowych uczestnika turnieju jest Urząd Miejski w Opolu Lubelskim, b) dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją turnieju. c) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, d) przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania e) podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w turnieju.
10. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada,
11. Wszyscy uczestnicy turnieju startują na własna odpowiedzialność.
12. Wszelkich informacji związanych z organizacją Turnieju udziela Andrzej Fliszkiewicz.

10. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, decyduje organizator.