Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 14.05.2021
Imieniny Macieja, Julity i Bonifacego

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XXXI sesja Rady Miejskiej

22-04-2021 / czwartek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie - uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2378 z 12.04.2019 r. z późn.zm.) - zwołuję na dzień 29 kwiecień 2021 r. na godz. 11:00 XXXI sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.
Obrady odbędą się w sali widowiskowo - kinowej Opolskiego Centrum Kultury (ul. Lubelska 30).

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach
i zapytaniach Radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Przyjęcie dokumentu pn. „Informacja dotycząca wydanych w 2020 roku decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej w związku
z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Opole Lubelskie na lata 2021 – 2024”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2021 na terenie miasta Opole Lubelskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku, położonym przy ul. Podzamcze 53 w Opolu Lubelskim, na czas oznaczony do 3 lat.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest gmina Opole Lubelskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w zakresie dofinansowania wykonania przebudowy ul. Szkolnej, droga powiatowa nr 2610L Trzciniec – Opole Lubelskie – dr. Woj. 824 na dł. 0,519 km.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Opole Lubelskie na 2021 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Radosław Śpiewak 

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie i porządek obrad538.74 KB