Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 21.05.2024
Imieniny Jana, Moniki i Wiktora

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego Nr 734/2024 - kultura

18-04-2024 / czwartek

Zarządzenie Nr 734/2024 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LIX/489/2023 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłosić otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024.

§ 2.
RODZAJ ZADANIA

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu lub podmiotów, którym zostanie zlecona realizacja zadań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu w formie wspierania wykonania zadań publicznych zawartych w „Programie współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji, tj.: 
1)    W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2)    W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

§ 3.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

    Na realizację zadań, zgodnie z Uchwałą Nr LX/503/2023 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 przeznaczono kwotę 30 000,00 złotych.

§ 4.
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1.    Zlecenie realizacji zadań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu w formie wspierania wykonania zadań publicznych połączone z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji może nastąpić na rzecz organizacji, podmiotów oraz jednostek, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), które zostaną wyłonione w toku postępowania konkursowego.
2.    Dofinansowanie na realizację zadania zostanie przekazane w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.  
3.    Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
4.    Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania zleconego do realizacji. 
5.    Zadanie, o którego realizację ubiega się oferent, musi być zgodne z przedmiotem jego działalności statutowej.
6.    Oferta winna spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w niniejszym zarządzeniu.
7.    Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być złożona w języku polskim.
8.    Oferta powinna zostać złożona zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantująca wykonanie zadania w sposób efektywny, racjonalny, oszczędny i terminowy.  
9.    Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem, co do sposobu wypełniania oferty. W przypadku, gdy jakiekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta należy wpisać „nie dotyczy”. 
10.    Podmiot zobowiązuje się do uwzględnienia w ofercie wkładu własnego finansowego. Za wkład finansowy rozumie się środki finansowe własne oferenta pozyskane przez niego ze źródeł innych niż budżet Gminy Opola Lubelskiego.
11.    Wkład osobowy rozumiany jest, jako nieodpłatna, dobrowolna praca społeczna członków organizacji i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizacje zadania publicznego.
12.    W ofercie wymagane i obowiązkowe jest wypełnienie w części III oferty pkt 6 - tabela, tj. dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego. 
13.    Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego należy wskazać w sposób precyzyjny z możliwością zmierzenia oraz rozliczenia ich osiągnięcia.
14.    Złożenie oferty na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
15.    Ofertę składa się w 1 egzemplarzu.
16.    Oferty podlegają zaopiniowaniu przez komisję konkursową powoływaną każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert zgodnie z rozdziałem 13 „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.
17.    Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz zawarta w jego wykonaniu pisemna umowa o wsparcie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
18.    Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.
19.    Od decyzji Burmistrza Opola Lubelskiego nie przysługuje odwołanie.
20.    Podpisanie umowy o wsparcie realizacji zadania nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia niniejszego konkursu. 
21.    Dofinansowanie zadania rozpoczyna się od dnia podpisania umowy. Przekazanie środków stanowiących dotację na wsparcie realizacji zadania nastąpi na rachunek bankowy po podpisaniu umowy z oferentem lub oferentami.
22.    W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego w formie papierowej złożone zostanie sprawozdanie z jego realizacji, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
23.    Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polegać będzie na weryfikacji osiągniętych przez podmiot rezultatów oraz weryfikacji zrealizowanych działań.    
24.    Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Opole Lubelskie w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
25.    Podmiot realizujący zadanie ma obowiązek na bieżąco śledzić i respektować umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii SARS-COV-2, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa.
26.    W przypadku uczestniczenia w zadaniu osób ze szczególnymi potrzebami podmiot jest zobowiązany do uwzględnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 r., poz. 2240).
27.    Zleceniobiorca oświadcza, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). Wyżej wymienione oświadczenie stanowi załącznik do Zarządzenia. 

§ 5.
TERMIN i WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.    Zadanie powinno być zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie z zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania.
2.    W trakcie realizacji zadania dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania z dotacji oraz kosztów z dotacji między działaniami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości do 25% z zachowaniem określonego kosztu nie dodając nowego. Powyższe zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
3.    Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na:
1)    budowę, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą,
2)    pokrycie deficytu działalności organizacji,
3)    pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu (chyba, że stanowi niezbędny element w realizacji zadania),
4)    działalność polityczną i religijną,
5)    poniesione przed terminem zawarcia umowy,
6)    poniesione po terminie realizacji zadania.
4.    Zadania powinny być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Opole Lubelskie.
5.    Oferent realizując zadanie zobowiązany jest wykonywać je rzetelnie, zgodnie z zawartą umową oraz zasadami powszechnie obowiązującego prawa.
6.    Wszelkie zmiany merytoryczne związane z zadaniem oraz termin i harmonogram jego wykonania, wymaga zmiany umowy. 

§ 6.
TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 10 maja 2024 roku do godziny 15.15 w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim (parter) ul. Lubelska 4, 24- 300 Opole Lubelskie. 
2.    W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, a nie data stempla pocztowego.
3.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
4.    Na zamkniętej kopercie należy umieścić nazwę oferenta wraz z opisem: „Konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024”.
5.    Ofertę należy złożyć na formularzu, wraz z załącznikami, którego wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.
z 2018 r., poz. 257). Wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie BIP pod adresem: https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6.
6.    Oferta powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie
z odpisem z właściwego rejestru i zapisami statutu.
7.    Do oferty konkursowej należy dołączyć:
1)    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2)    aktualny statut oferenta. 
3)    oświadczenie, o którym mowa w § 4 pkt 27.

§ 7.
TERMIN, TRYB i KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 maja 2024 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. 
2.    Oferta jest kompletna, jeżeli wypełnione zostały wszystkie pola oferty zgodnie z pouczeniem formularza oferty oraz została złożona z wymaganymi załącznikami wymienionymi w § 6 pkt 7.
3.    Komisja Konkursowa ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym oraz je opiniuje.
4.    Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności oferty.
5.    Przy rozpatrywaniu ofert będą stosowane następujące kryteria:
1)    Czy oferta jest kompletna.
2)    Dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki i załączniki te spełniają wymogi ważności.
3)    Wypełnione zostały wszystkie pola oferty.
4)    Czy oferta jest poprawna.
5)    Jest złożona przez podmiot uprawniony do złożenia oferty.
6)    Jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
7)    Jest złożona na właściwym formularzu.
8)    Jest złożona w terminie określonym w ogłoszeniu.
9)    Działalność statutowa podmiotu jest zgodna z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu.
10)    Termin realizacji zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu konkursu.
6.    Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz kryteria uwzględniające:
1)    możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, 
2)    wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych, 
3)    oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
4)    poprawną jakość wykonania zadania i kwalifikację osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie,
5)    planowany przez oferenta wkład osobowy, rzeczowy, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,
6)    ocenę realizacji zadań, w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania środków otrzymanych na te zadania. 
7.    Złożone oferty zostaną dopuszczone do zaopiniowania komisji konkursowej w przypadku kompletności pod względem formalnym. W przypadku braków i błędów w ofercie lub/i załącznikach do oferty, oferent może zostać wezwany (telefonicznie, e-mailem) do uzupełnienia informacji. Uzupełnienie to musi nastąpić w terminie 3 dni od zawiadomienia. Oferty niekompletne, które nie zostały uzupełnione w powyższym terminie - nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową.
8.    O zleceniu zadania i przyznaniu dotacji decyduje Burmistrz Opola Lubelskiego w drodze zarządzenia w terminie 21 dni od dnia otwarcia ofert.
9.    Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w złożonej ofercie. 
W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy, wybrany podmiot przedstawia aktualizację opisu poszczególnych działań, kosztorysu i harmonogramu działań do oferty realizacji zadania publicznego dostosowaną do kwoty przyznanej dotacji. Formularze stanowią załącznik do umowy.

§ 8.
ZREALIZOWANE ZADANIA W ROKU POPRZEDNIM I ICH KOSZTY

Z budżetu Gminy Opole Lubelskie na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu - w roku 2023 wydatkowano 30.000 złotych.

§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie o wsparcie realizacji zadania zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.
2.    Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy.
3.    O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie.
4.    Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim (pok. 204).
5.    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim dostępna jest na stronie BIP pod adresem https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 11.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia