Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 22.06.2021
Imieniny Pauliny, Sabiny i Tomasza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej

18-05-2021 / wtorek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie - uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r.
(Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2378 z 12.04.2019 r. z późn.zm.) - zwołuję na dzień 25 maj 2021 r. na godz. 11:00 XXXII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter), przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opole Lubelskie za rok 2020”.
7. Przyjęcie dokumentu pn. „Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za rok 2020”.
8. Przyjęcie dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej”.
9. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020”.
10. Przyjęcie Raportu z monitoringu strategicznego Strategii Rozwoju Gminy Opole Lubelskie na lata 2016 - 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/248/2021 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Opole Lubelskie na lata 2021 – 2024”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opole Lubelskie na lata 2022 – 2027 z perspektywą do 2030 roku, w tym trybu konsultacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Opole Lubelskie na 2021 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie i porządek obrad532.92 KB