Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 23.06.2024
Imieniny Adriana, Wandy i Zenona

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

29-05-2024 / środa

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 18.07.2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg wyznaczony na dzień 17.10.2023 r. zakończył...
29-05-2024 / środa

Raport o stanie Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy Opole Lubelskie za rok 2023

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z „Raportem o stanie Jednostki Samorządu Terytorialnego -  Gminy Opole Lubelskie za rok 2023”. Sporządzanie corocznego raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, nałożony na samorządy nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28aa ww. ustawy co roku, do 31 maja, burmistrz musi przedstawić radzie miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, zawiera  realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Raport został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie. Ma on ...
20-05-2024 / poniedziałek

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPOLA LUBELSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Opole Lubelskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 40, art. 46 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w...
15-05-2024 / środa

II sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378, z 2021 r., poz. 1644 oraz z 2023 r., poz. 7591) - zwołuję na dzień 21 maja 2024 r. na godz. 10:00 II sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (ul. Lubelska 4). Porządek obrad sesji:1. Otwarcie sesji.2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.3. Złożenie ślubowania przez radnych.4...
13-05-2024 / poniedziałek

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego

Burmistrz Opola Lubelskiego informuje, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - zgodnie z art.37e Kodeksu wyborczego - wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu: z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, z miejsca pobytu...
10-05-2024 / piątek

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 10 maja 2024 r.

INFORMACJAKomisarza Wyborczego w Lublinie IIIz dnia 10 maja 2024 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodekswyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celupowołania w gminie Opole Lubelskieobwodowychkomisjiwyborczych w wyborachdo ParlamentuEuropejskiegozarządzonychnadzień 9 czerwca 2024 r., KomisarzWyborczy w Lublinie III informuje, co następuje:   § 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 14.05.2024 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim do niżej wymienionych komisji wyborczych: -...

Strony